ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુસન કંપની માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે - સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પદ્ધતિ વસાવવા માટે પૂર્વ નોંધણી કરી શકો છો
સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ
પાણી, ઊર્જા, પોષક અને માનવ પ્રયત્નો ની કાર્યક્ષમતા સુધારવા!
આઇટી કન્સલ્ટન્સી
કૃષિ ક્ષેત્રે એક સ્થાયી કુદરતી સ્રોત વ્યવસ્થાપન શાસન હાંસલ !
ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની માં આપનું સ્વાગત છે.

સૂક્ષ્મ સિંચાઇ યોજનાના ગુજરાત રાજ્યમાં અમલીકરણ માટે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર વતી અમલીકરણ સંસ્થા તરીકે કાર્યરત, ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપની લિમિટેડ દ્વારા અધિકૃત કરેલા સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પધ્ધતિના સપ્લાયરો, ગુજરાતનાં ખેડૂતોને આવશ્યક સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પધ્ધતિના સાધનો અને સૂક્ષ્મ

© સર્વહક સ્વાધીન | ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની લીમીટેડ
છેલ્લો સુધારો : 19/05/2023
   મુલાકાતી પ્રતી : 00160561