ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુસન કંપની માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે - સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પદ્ધતિ વસાવવા માટે પૂર્વ નોંધણી કરી શકો છો
successstory
સફળ વાર્તા
successstory
સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ
પાણી, ઊર્જા, પોષક અને માનવ પ્રયત્નો ની કાર્યક્ષમતા સુધારવા!
રક્ષિત ખેતી
સંરક્ષિત વાવેતર સૂક્ષ્મ સિંચાઇ સાથે સરળ અને આનંદ છે!
આઇટી કન્સલ્ટન્સી
કૃષિ ક્ષેત્રે એક સ્થાયી કુદરતી સ્રોત વ્યવસ્થાપન શાસન હાંસલ !
ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની માં આપનું સ્વાગત છે.

સૂક્ષ્મ સિંચાઇ યોજનાના ગુજરાત રાજ્યમાં અમલીકરણ માટે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર વતી અમલીકરણ સંસ્થા તરીકે કાર્યરત, ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપની લિમિટેડ દ્વારા અધિકૃત કરેલા સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પધ્ધતિના સપ્લાયરો, ગુજરાતનાં ખેડૂતોને આવશ્યક સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પધ્ધતિના સાધનો અને સૂક્ષ્મ

જિલ્લાવાર TPA સારાંશ
એમઆઇએસ મુજબની TPA સારાંશ
સિદ્ધિઓ
Chilly
મરચાંની પકવણી દરમિયાન તેની શ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિ માટે સૂકુ હવામાન અને અને ભેજવાળી આબોહવા જરૂરી છે. તે દરિયાઈ સપાટીથી ઉપર લગભગ 2100 મીટર સુધી લઇને ઊંચાઇએ વિશાળ શ્રેણી માં વધે છે. તે સામાન્ય રીતે ઠંડા હવામાન નો પાક છે પરંતુ સિંચાઇ હેઠળ વર્ષ દરમિયાન ઉગાડી શકાય છે.
Mango
કપાસની સફળ ખેતી માટે સામાન્ય રીતે 600 થી 1,200 મીમી (24 થી 47 ઇંચ) સુધી નો મધ્યમ વરસાદ, લાંબો હીમ રહિત સમયગાળો, અને પુષ્કળ સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે. પોષક સ્તર અસાધારણ હોવુ જરૂરી નથી.  
© સર્વહક સ્વાધીન | ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની લીમીટેડ
છેલ્લો સુધારો : 22/06/2022
   મુલાકાતી પ્રતી : 00175663