ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુસન કંપની માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે - સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પદ્ધતિ વસાવવા માટે પૂર્વ નોંધણી કરી શકો છો
successstory
successstory
સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ
પાણી, ઊર્જા, પોષક અને માનવ પ્રયત્નો ની કાર્યક્ષમતા સુધારવા!
ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની માં આપનું સ્વાગત છે.

સૂક્ષ્મ સિંચાઇ યોજનાના ગુજરાત રાજ્યમાં અમલીકરણ માટે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર વતી અમલીકરણ સંસ્થા તરીકે કાર્યરત, ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપની લિમિટેડ દ્વારા અધિકૃત કરેલા સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પધ્ધતિના સપ્લાયરો, ગુજરાતનાં ખેડૂતોને આવશ્યક સૂક્ષ્મ સિંચાઇ પધ્ધતિના સાધનો અને સૂક્ષ્મ

સિદ્ધિઓ
એમઆઇએસ મુજબની TPA સારાંશ
જિલ્લાવાર TPA સારાંશ
© સર્વહક સ્વાધીન | ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપની લીમીટેડ
છેલ્લો સુધારો : 20/03/2024
   મુલાકાતી પ્રતી : 00643625